MADAME YEVONDE E O SEU GATO MINU

2013

Madame Yevonde e o seu gato Minu, 2013
técnica mista
90 x 30 x 20 cm | 34 x 28 x 55 cm

Madame Yevonde e o seu gato Minu, 2013
técnica mista
90 x 30 x 20 cm | 34 x 28 x 55 cm

Madame Yevonde e o seu gato Minu, 2013
técnica mista
90 x 30 x 20 cm | 34 x 28 x 55 cm

Madame Yevonde e o seu gato Minu, 2013
técnica mista
90 x 30 x 20 cm | 34 x 28 x 55 cm

Madame Yevonde e o seu gato Minu, 2013
técnica mista
90 x 30 x 20 cm | 34 x 28 x 55 cm

Madame Yevonde e o seu gato Minu, 2013
técnica mista
90 x 30 x 20 cm | 34 x 28 x 55 cm

Madame Yevonde e o seu gato Minu, 2013
técnica mista
90 x 30 x 20 cm | 34 x 28 x 55 cm